Onze verzuimverzekeringen

Wanneer uw personeel ziek wordt, is het prettig te weten dat u met de comfortabele voorwaarden van het Risicofonds in staat bent een vervanger te betalen. Een klas kan immers zonder leerkracht niet verder. Gangen, toiletten en lokalen moeten worden schoongemaakt en een conciërge is voor veel scholen onmisbaar.

Het Risicofonds voor het Onderwijs (Risicofonds) verzekert al vele jaren schoolbesturen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid van hun personeel. Met de uitkering van het Risicofonds wordt het schoolbestuur in staat gesteld verzuimend personeel te vervangen.

Wat verzekert u?

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen, dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. U kunt zich tegen de financiële risico’s van deze verplichtingen verzekeren met een Verzuimverzekering van het Risicofonds. Deze verzekering stelt u in staat naar eigen inzicht vervanging voor verzuimend personeel te regelen.

Het Risicofonds biedt twee verzekeringsvormen aan:

 • Conventionele Verzuimverzekering
 • Risicofonds Verzuimverzekering Stoploss

Onderstaand worden beide vormen nader toegelicht.

Conventionele Verzuimverzekering

Bij de conventionele verzuimverzekering kiest u voor een eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 261 werkdagen. Tevens kiest u een dekkingspercentage voor het eerste jaar van 100% of 70%. In het tweede jaar is het dekkingspercentage 70%. Gedurende de eigen risicoperiode is de loondoorbetaling bij ziekte voor uw eigen rekening. Daarna betalen wij voor de loondoorbetaling bij ziekte middels een  maandelijkse uitkering aan uw organisatie, gebaseerd op het verzekerde loon van de zieke werknemer.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de gekozen wachttijd. De premie wordt lager naar mate de eigen risicoperiode langer is. Het premiepercentage wordt voor u berekend op basis van het eigen verzuim van uw organisatie over de afgelopen 3 jaren en het gemiddelde verzuim binnen het voortgezet onderwijs. Het premiepercentage ligt voor 1 jaar vast. Zo weet u vooraf welke premie u dat jaar gaat betalen en vindt er geen naverrekening plaats.

Kenmerken in het kort:

 • Keuze in dekkingspercentage 100 of 70% (afwijkende dekkingspercentages op aanvraag)
 • Keuze om werkgeverslasten mee te verzekeren
 • Keuze in eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 261 werkdagen
 • Looptijd 1 of 3 jaar
 • Dekking voor 104 weken
 • Vast premiepercentage per jaar
 • Uitloopdekking meeverzekerd
 • Dekking vanaf de eerste datum in dienst.

De volledige polisvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Risicofonds Verzuimverzekering Stoploss

De Risicofonds Verzuimverzekering Stoploss verzekert het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte. Alle schades binnen één kalenderjaar tellen wij bij elkaar op en wij vergoeden dan het bedrag van de schade als en zover dit boven het eigen risico uitkomt.

Het eigen risico is een bedrag gelijk aan de kosten van het gemiddeld ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar binnen uw onderneming met een bepaalde opslag, het zogenaamde Eigen Behoud. Dit is geen eigen risicoperiode maar een eigen risicobedrag. U hebt de keuze uit diverse Eigen Behoudvarianten. Hierbij geldt: hoe hoger uw Eigen Behoud, hoe lager uw premiepercentage. Deze vorm geeft optimale zekerheid, vooraf zijn de verzuimkosten exact bekend en dus goed te budgetteren.

Kenmerken in het kort:

 • Keuze uit diverse Eigen Behoudvarianten
 • Keuze om werkgeverslasten mee te verzekeren
 • Looptijd 3 jaar
 • Dekking voor 104 weken arbeidsongeschiktheid
 • Vast premiepercentage per jaar
 • Uitermate geschikt voor een vast budget
 • Dekking vanaf de eerste datum in dienst

Een voorbeeld

Stel uw organisatie heeft 60 fte, een gemiddeld verzuimpercentage over de afgelopen drie jaren van vijf procent en een loonsom van € 2.500.000. U kiest een eigen behoud van 1,2. Op basis van deze gegevens bereken wij het eigen risicopercentage en het premiepercentage voor uw organisatie. Het gemiddeld verzuim van de afgelopen 3 jaar is 5% maal de eigen behoud factor van 1,2 geeft een eigen risicopercentage van 6%.

Met de stop loss verzuimverzekering heeft u dus een eigen risico van € 150.000,-- (6% van uw loonsom van € 2.500.000,--). Dit gedeelte van uw verzuimkosten komt voor eigen rekening. Alle verzuimkosten die boven dit eigen risico uitkomen worden door het Risicofonds aan u uitgekeerd.

De volledige polisvoorwaarden  kunt u hier downloaden.

Interesse in onze verzuimverzekeringen

Als u interesse heeft in onze verzuimverzekeringen of nog aanvullende vragen heeft, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch (071 - 568 95 00) of per mail.